sentistocks header logo

Analiza aktualizacji strategii inwestycyjnych Sentistock opartych na emocjach

Dopiero niedawno udostępniono aktualizację bota Sentistock, który teraz podejmuje decyzje dotyczące Bitcoina znacznie szybciej niż wcześniej — co 15 minut (strategia CryptoPulse), w porównaniu do wcześniejszej godzinowej (strategia Konserwatywna). Dlatego wydaje się, że to jest odpowiedni moment, aby porównać, jak bot poradziłby sobie stosując powyższe strategie na przestrzeni tego roku – to jest od 01 stycznia do 08 sierpnia. Była ona testowana w okresie od stycznia do sierpnia tego roku. Ze względu na to, że posiadam aktywnego bota od Sentistock od października zeszłego roku oraz analizowaniem inwestycji zajmuje się na co dzień, postanowiłem przeprowadzić własną analizę porównawczą i za pośrednictwem Sentistock podzielić się z Wami wynikami.

Wyniki inwestycyjne

Szybko przypomnijmy sobie, jak inwestuje bot od Sentistock. Na podstawie bieżących emocji odczytywanych ze wzmianek w internecie o bitcoinie z takich źródeł jak (Twitter, Reddit itp.) wyuczona sztuczna inteligencja podejmuje decyzje o zakupie, bądź sprzedaży Bitcoina. Do tej pory bot podejmował decyzję co godzinę (strategia Konserwatywna), co zmieniło się z aktualizacją testowaną od początku roku (CryptoPulse), która zmniejszyła ten okres do 15 min. W obu strategiach boty miały do wyboru jedynie dwie opcje — pozycję długą lub brak pozycji, co oznaczało, że ich zyski były uzależnione wyłącznie od wzrostu ceny Bitcoina. Dodatkowo oba boty inwestowały cały dostępny kapitał i nie korzystając z dźwigni finansowej.

Aby ocenić, która strategia inwestycyjna okazałaby się najlepsza, w pierwszej kolejności analizujemy całkowitą stopę zwrotu inwestycji. Oczywiście, wielu inwestorów początkujących skończyłoby analizę na tym etapie, co jest powszechnym błędem, ale przystąpimy teraz do dalszego rozwiązania tego problemu. Wyniki inwestycyjne dla dwóch botów, które zainwestowały 1000 USD na początku tego roku względem zakupu Bitcoina (HOLD), można zobaczyć na wykresie I. Bitcoin w tym okresie wzrósł o ok. 80%, gdzie bot grający na dotychczasowej strategii Konserwatywnej osiągnąłby prawie 30%. Udostępniona do użytku inwestorów strategia CryptoPulse osiągnęłaby w tym czasie stopę zwrotu wynoszącą 104,9%.

Wykres I: Porównanie strategii inwestycyjnych

Dla zainteresowanych w Tabeli I zamieszczam również, statystyki ogólne zachowania bota. Warto zauważyć, że w obu strategiach procent zyskownych pozycji jest poniżej połowy. Skupianie się na jak najwyższym odsetku „Win/Lose ratio” często jest błędem przy analizowaniu strategii inwestycyjnych, gdyż w długim terminie nie to determinuje stopę zwrotu inwestycji.

Tabela I: Statystyki ogólne

Analiza ryzyka inwestycyjnego

Niedocenianie, brak uwzględnienia i niewłaściwa ocena ryzyka to jedne z fundamentalnych błędów popełnianych przez inwestorów. Dlatego przyjrzyjmy się krótko temu, jak mierzyć ryzyko w inwestycjach oraz jak strategie inwestycyjne wypadają w kontekście Bitcoina.

Dwa podstawowe wskaźniki mierzenia ryzyka to odchylenie standardowe, które mierzy zmienność cen w stosunku do średniej wartości (patrz Tabela II), oraz Drawdown, który określa procentowy spadek od najwyższego stanu portfela. Pełen przebieg porównawczy Drawdown’ów można zobaczyć na wykresie II.

Okazuje się, że zarówno strategia Konserwatywna, jak i CryptoPulse, niezależnie od sposobu pomiaru ryzyka, charakteryzują się znacznie niższym poziomem ryzyka. Szczególnie widoczne jest to w przypadku maksymalnego spadku wartości portfela (Drawdown), który w momencie, gdy cena Bitcoina spadała o ponad 20%, wyniósł nieco poniżej 15% dla strategii Konserwatywnej i zaledwie 7,4% dla CryptoPulse. Okazuje się, że w badanym okresie obie strategie wykazywały znacznie mniejsze ryzyko, przy jednoczesnym spadku powiązania z ceną bitcoina (spadku korelacji).

Tabela II: Miary ryzyka inwestycyjnego

Wykres II: Drawdown strategii inwestycyjnych

Analiza portfelowa i konkluzja

Do oceny skuteczności różnych strategii inwestycyjnych używa się różnych wskaźników, które pomagają połączyć, potencjalne zyski i ryzyko związane z inwestowaniem. Jednym z najpopularniejszych wśród tych wskaźników jest współczynnik Sharpe’a.

Współczynnik Sharpe’a pomaga zrozumieć, ile ponadprzeciętnego zysku możemy oczekiwać w porównaniu do inwestycji w bezpieczne aktywa, takie jak rządowe obligacje (które w tym przypadku przynoszą około 3,8% zysku rocznie). To oznacza, że wskaźnik ten pomaga nam ocenić, jakie zyski uzyskujemy w stosunku do ryzyka, (mierzonego odchyleniem standardowym), które podejmujemy. Innymi słowy, wskaźnik Sharpe’a pozwala porównać, czy ryzyko, jakie podejmuje inwestor, jest warte potencjalnych zysków. Przyjmuje się, że wartości wskaźnika Sharpe’a powyżej 3 uważane są za bardzo dobre inwestycje. Wskaźnik Sharpe’a w badanym okresie dla bitcoina wyniósł 3,58, dotychczasowa strategia Konserwatywna na bocie okazałaby się mało efektywna, dla niej Sharpe wyniósł 1,95, co dalej jest przyzwoitym wynikiem. Jednak obecnie wprowadzona aktualizacja CryptoPulse poprawiłaby ten wynik ponad 2-krotnie do 8,86, co już możemy porównać do wyników wśród najlepszych funduszy inwestycyjnych na świecie (patrz Tabela III).

Kolejnym popularnym wskaźnikiem oceny efektywności portfela jest wskaźnik Calmara. Jest on podobny do wskaźnika Sharpe’a, ale mierzy ryzyko jako maksymalny spadek wartości portfela (Drawdown), co pozwala ocenić stosunek nadmiarowego zysku do maksymalnego ryzyka straty. Wartość tego wskaźnika dla Bitcoina w badanym okresie wyniosła 7,17, dla strategii Konserwatywnej – 3,38, a dla strategii CryptoPulse aż 29,68. Podobnie jak w przypadku wskaźnika Sharpe’a, to sugeruje, że strategia CryptoPulse byłaby najbardziej dominująca w badanym okresie, będąc aż 4-krotnie bardziej efektywną od inwestycji w bitcoina. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój bota Sentistock, musimy zauważyć, że początkowo w tym roku bot wykazywał niższą efektywność w porównaniu do strategii zakupu Bitcoina (HODL). Niemniej jednak najnowsza aktualizacja wydaje się adresować główny problem wcześniejszej wersji, którym było opóźnione reagowanie na dynamiczne zmiany na rynku kryptowalut.

Tabela III: Porównanie wskaźników analizy portfelowej strategii inwestycyjnych

O autorze

Niniejszy artykuł jest jedynie analizą wykonaną przez Grzegorza Dróżdża CAI MPW na własne potrzeby badawcze w dniu 17.09.2023. Artykuł nie stanowi doradztwa inwestycyjnego ani nie ma na celu zachęcania do zakupu, sprzedaży lub inwestowania w żadne konkretnie wskazane w nim aktywa. Autor artykułu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w artykule.

Zachęcam do korzystania z informacji zawartych w artykule jedynie w celach edukacyjnych i informacyjnych, a także do skonsultowania się z doświadczonym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.