sentistocks header logo

Warunki użytkowania

Korzystanie z usługi Senti-Bot

Niniejsze Warunki użytkowania usługi Senti-Bot („Warunki”) oraz Polityka prywatności regulują stosunki pomiędzy Sentimenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Użytkownikami Senti-Bot („Narzędzia”).

Bez zaakceptowania niniejszych Warunków korzystanie z Senti-Bot jest niemożliwe.
Niniejsze Warunki użytkowania zawierają bardzo ważne informacje dotyczące Twoich praw i obowiązków, a także warunków, ograniczeń i wyłączeń. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do Narzędzia lub korzystaniem z niego. Korzystając z Narzędzia w jakikolwiek sposób i w dowolnym celu, z kontem użytkownika lub bez, z dowolnego urządzenia i lokalizacji, zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że:

 1. Przeczytałeś i zrozumiałeś niniejsze Warunki użytkowania oraz akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie tych Warunków w brzmieniu pojawiającym się każdego dnia korzystania z oprogramowania;
 2. Akceptujesz wszystkie zobowiązania określone w tym dokumencie;
 3. Jesteś osobą pełnoletnią i zdolną do korzystania z narzędzia;
 4. Nie podlegasz jurysdykcji, która wyraźnie zabrania używania podobnego oprogramowania;
 5. Rozumiesz i zgadzasz się, że Senti-Bot jest oprogramowaniem eksperymentalnym, a Sentimenti sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty finansowe poniesione w wyniku korzystania z oprogramowania będącego rdzeniem Senti-Bot;
 6. Korzystasz z oprogramowania według własnego uznania i na własne ryzyko.

Definicje

 1. Sentimenti – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 11/8, 61-803 Poznań, Polska, zwana dalej zamiennie Sentimenti.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z oprogramowania.
 3. Senti-Bot – oprogramowanie, narzędzie dostępne online, które po podłączeniu do konta użytkownika na obsługiwanej przez narzędzie giełdzie (instytucji finansowej) wspomaga użytkownika w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na podstawie wbudowanych strategii handlowych, zwane dalej zamiennie botem handlowym. Narzędzie będące w całości własnością Sentimenti.
 4. Strategie handlowe – zbudowane ze wskaźników finansowych i behawioralnych, takich jak: bieżąca cena, przewidywana cena w przyszłości, intensywność emocji, sentymentu i pobudzenia emocjonalnego dla instrumentu finansowego obsługiwanego przez Senti-Bot. Zakres wskaźników w ramach strategii handlowej może ulegać optymalizacji, celem uzyskiwania jak najlepszych wyników. O optymalizacjach mogą ale nie muszą być informowani klienci.
 5. Bezpłatna wersja próbna: wersja próbna narzędzia dostępna bezpłatnie dla użytkowników przez określony czas. Dostępność strategii funkcjonalności narzędzia jest ograniczona w bezpłatnej wersji próbnej.
 6. Subskrypcja: jeden z wybranych płatnych planów, który umożliwia Użytkownikowi korzystanie z narzędzia. Po rejestracji możesz opłacić dowolną aktualnie oferowaną subskrypcję.

Dostęp do Senti-Bot (narzędzia)

 1. Aby skorzystać z narzędzia Senti-Bot, należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie sentistocks.com lub udostępnianą e-mailem po zakupie wybranej subskrypcji. Warunkiem korzystania z narzędzia jest otwarcie rachunku we wskazanej przez Sentimenti instytucji finansowej obsługującej operacje rynku finansowego. Sentimenti zastrzega sobie prawo do zmiany procedury uzyskiwania dostępu do narzędzia w zależności od regulacji zewnętrznych – czyli wymogów instytucji obsługującej operacje na rynku finansowym.
 2. Użytkownik musi chronić dane logowania do swojego konta otwartego w instytucji zajmującej się operacjami finansowymi i utrzymywać swoje hasło w ścisłej tajemnicy. Zakładamy, że wszelkie działania na koncie Użytkownika są wykonywane przez Użytkownika lub pod jego nadzorem.

Oferty i ceny

 1. Wszystkie oferty i bezpłatne wersje próbne narzędzia są niezobowiązujące. Jednak wszystkie oferty i bezpłatne wersje próbne zawsze podlegają niniejszym Warunkom.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w zależności od warunków rynkowych. Zgadzasz się na wszelkie zmiany cen, które wejdą w życie natychmiast.

Darmowa wersja próbna

 1. Sentimenti może stworzyć warunki dostępu do narzędzia w ramach bezpłatnego okresu próbnego.
 2. Sentimenti zastrzega sobie prawo do wprowadzenia lub wycofania możliwości wyboru przez użytkowników bezpłatnego okresu próbnego w dowolnym momencie.

Subskrypcja i płatność

 1. Aby korzystać z SentiBot i zakresu jego funkcjonalności, wymagana jest Subskrypcja.
 2. Subskrypcje oferowane są w oparciu o wybrany plan za stałą kwotę i na określony czas, którego długość zależy od wybranego planu.
 3. Sentimenti oferuje kilka planów subskrypcyjnych, które różnią się czasem trwania.
 4. Cena subskrypcji będzie fakturowana automatycznie na podstawie wybranego przez Użytkownika długości trwania . Możliwe jest płacenie za pomocą kart kredytowych, kart debetowych i innych form płatności umożliwiających automatyczne naliczanie opłat w ramach subskrypcji, które są wyświetlane przy każdym zamówieniu subskrypcji.
 5. Wybierając jedną z opcji płatności, zgadzasz się, że możemy zainicjować płatność lub serię płatności w Twoim imieniu za pomocą wybranej przez Ciebie metody płatności. Wszystkie szczegóły dotyczące płatności będą traktowane jako poufne.
 6. Subskrypcja będzie kontynuowana przez okres wybrany przez Użytkownika i zostanie automatycznie przedłużona po wygaśnięciu na taki sam okres, jaki został wybrany.
 7. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji do końca opłaconego już okresu. Dostęp Użytkownika pozostanie aktywny przez okres, za który Użytkownik już zapłacił.
 8. Dane Użytkownika mogą zostać usunięte po rezygnacji z Subskrypcji lub uzyskaniu dostępu do wersji testowej.

Anulowanie

 1. Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie anulować subskrypcję lub wersję próbną.
 2. Sentimenti zastrzega sobie prawo do zatrzymania wszystkich płatności dokonanych przez Użytkowników przed podjęciem decyzji o anulowaniu subskrypcji.

Usuń dostęp do Senti-Bot (narzędzia)

 1. Dostęp do Senti-Bot może zostać dezaktywowany przez Użytkownika w dowolnym momencie poprzez wyłączenie kluczy API w ustawieniach konta instytucji handlującej obsługiwanym instrumentem finansowym lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail z prośbą o wyłączenie klucza na adres: support@sentistocks.com.
 2. Sentimenti zastrzega sobie prawo do anulowania świadczenia Senti-Bot w terminie 14 (czternastu) dni od dnia opublikowania (w sposób przyjęty dla powiadamiania o zmianach Warunków Użytkowania) oświadczenia o rezygnacji ze świadczenia Senti-Bot.

Zastrzeżenia i oświadczenia

Sentimenti nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności strategii używanych w bocie handlowym Senti-Bot.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Sentimenti nie jest brokerem, doradcą finansowym, doradcą inwestycyjnym, zarządzającym portfelem ani doradcą podatkowym. Żadne wartości prezentowane przez narzędzie nie stanowią i nie będą stanowić oferty dla żadnego instrumentu finansowego ani porady inwestycyjnej lub rekomendacji inwestycyjnych (takich jak rekomendacja kupna/sprzedaży instrumentu).
 2. Wyraźnie zgadzasz się, że używasz narzędzia w postaci Senti-Bot na własne ryzyko.
 3. Sentimenti nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, w tym bezpośrednie lub pośrednie polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, szkody z tytułu utraty danych lub inne szkody o charakterze majątkowym, poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Senti-Bot na zasadach Warunków Użytkowania, jak również za szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z naruszeniem postanowień Warunków. W szczególności Sentimenti nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z używania, niewłaściwego użytkowania lub niemożności korzystania z Senti-Bot, szkody wynikające z utraty lub uszkodzenia danych spowodowane awariami sprzętu, lub oprogramowania, lub okolicznościami niezależnymi od Sentimenti, szkody wynikające z rozpowszechniania złośliwego oprogramowania za pomocą narzędzia lub wysyłanie spamu przez Użytkownika, lub osoby trzecie.
 4. Sentimenti nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z Senti-Bot.
 5. Sentimenti nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejscia w posiadanie) jego hasła i loginu do Senti-Bot oraz jego hasła i loginu do jego konta z instytucją finansową.
 6. Sentimenti nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług Senti-Bot z winy osób trzecich (w szczególności instytucji finansowych, z którymi połączony jest Senti-Bot, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
 7. Sentimenti nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania przez Użytkownika z narzędzia w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Warunków ani za szkody wynikłe z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 8. Sentimenti zastrzega sobie prawo do przerwania lub ograniczenia dostępności w korzystaniu z Senti-Bot, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu, lub oprogramowania lub działania siły wyższej, działania lub zaniechania osób trzecich strony, lub inne okoliczności pozostające poza kontrolą Sentimenti.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oprócz zagrożeń wymienionych w punkcie 9, istnieją inne ryzyka związane z zakupem, przechowywaniem i użytkowaniem aktywów finansowych (w szczególności kryptowalut), za które Sentimenti w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności.

Skargi

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w sprawach związanych z użytkowaniem Senti-Bot na adres e-mail: support@sentistocks.com.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Sentimenti. W reklamacji należy podać adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, reklamacja nie zostanie rozpatrzona przez Sentimenti.
 3. Sentimenti dołoży starań, aby rozpatrzyć reklamację w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, Sentimenti ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Użytkownika, podając przyczynę opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Sentimenti ustosunkuje się do Użytkownika w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Sentimenti zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków użytkowania poprzez opublikowanie ich nowej treści na stronie https://sentistocks.com. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie https://sentistocks.com. Użytkownik może w każdej chwili odmówić akceptacji zmienionych Warunków Użytkowania, wysyłając swoją odmowę na adres e-mail: support@sentistocks.com. Odmowa akceptacji nowych Warunków spowoduje zablokowanie dostępu do Senti-Bot dla Użytkownika, przy czym Sentimenti zatrzyma wszystkie dokonane przez Użytkownika płatności.
 2. Sentimenti zastrzega sobie prawo do zmiany oprogramowania umożliwiającego Senti-Bot w dowolnym czasie, bez zmiany Warunków i powiadamiania Użytkowników, a także do rozszerzania i ograniczania świadczonych usług bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.
 3. Warunki przetwarzania danych osobowych użytkowników oraz przysługujące im prawa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w dokumencie Polityka prywatności.
 4. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z Warunków użytkowania jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane w pierwszej instancji polubownie, a w przypadku braku możliwości zawarcia ugody przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sentimenti
 5. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach użytkowania zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.