Warunki użytkowania

Korzystanie z usługi SentiBot

Niniejszy Regulamin („Regulamin”, „Regulamin”) oraz Polityka Prywatności regulują stosunki pomiędzy Sentimenti sp. z oo z siedzibą w Poznaniu oraz Użytkowników SentiBot („Narzędzia”).
Bez zaakceptowania niniejszego Regulaminu korzystanie z SentiBot jest niemożliwe.
Niniejsze Warunki użytkowania zawierają bardzo ważne informacje dotyczące Twoich praw i obowiązków, a także warunków, ograniczeń i wyłączeń. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do Narzędzia lub korzystaniem z niego. Korzystając z Narzędzia w jakikolwiek sposób i w dowolnym celu, z kontem użytkownika lub bez, z dowolnego urządzenia i lokalizacji, zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że:

 1. przeczytałeś i zrozumiałeś niniejsze Warunki użytkowania oraz akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie tych Warunków użytkowania w brzmieniu pojawiającym się każdego dnia korzystania z oprogramowania;
 2. Akceptujesz wszystkie zobowiązania określone w tym dokumencie;
 3. jesteś osobą pełnoletnią i zdolną do korzystania z narzędzia;
 4. nie podlegasz jurysdykcji, która wyraźnie zabrania używania podobnego oprogramowania;
 5. rozumiesz i zgadzasz się, że SentiBot jest oprogramowaniem eksperymentalnym, a Sentimenti sp. z oo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe poniesione w wyniku korzystania z oprogramowania będącego rdzeniem SentiBot;
 6. korzystasz z oprogramowania według własnego uznania i na własne ryzyko.

 Definicje

 1. Sentimenti – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 11/8, 61-803 Poznań, Polska, zwana dalej zamiennie Sentimenti.
 2. Użytkownik – indywidualny konsument lub osoba prawna korzystająca z oprogramowania.
 3. SentiBot / narzędzie będące w całości własnością Sentimenti; oprogramowanie wspomagające użytkownika w wykonywaniu operacji finansowych na rynku kryptowalut w oparciu o oferowaną użytkownikowi strategię handlową, zwane dalej zamiennie botem handlowym.
 4. SentiBot – narzędzie dostępne online, które po podłączeniu do konta użytkownika na obsługiwanej przez narzędzie giełdzie (instytucji finansowej) wspomagający użytkownika w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na podstawie wbudowanych strategii handlowych.
 5. Strategie handlowe – zbudowane ze wskaźników takich jak bieżąca cena, przewidywana cena w przyszłości, intensywność emocji, sentyment i pobudzenie emocjonalne wokół instrumentu finansowego obsługiwanego przez SentiBot. Zakres wskaźników w ramach strategii handlowej może ulegać optymalizacji, celem uzyskiwania jak najlepszych wyników. O optymalizacjach mogą ale nie muszą być informowani klienci.
 6. Bezpłatna wersja próbna: wersja próbna narzędzia dostępna bezpłatnie dla użytkowników przez określony czas. Dostępność strategii funkcjonalności narzędzia jest ograniczona w bezpłatnej wersji próbnej.
 7. Abonament: jeden z wybranych płatnych planów, który umożliwia Użytkownikowi korzystanie z narzędzia. Po rejestracji możesz wybrać dowolny aktualnie oferowany abonament.

Access to SentiBot (tools)

 1. Aby skorzystać z narzędzia w postaci SentiBot, należy wejść na stronę https://sentistocks.com/pl/polaczenie-binance/ i postępować zgodnie z instrukcją. Warunkiem korzystania z narzędzia jest otwarcie rachunku we wskazanej przez Sentimenti instytucji finansowej obsługującej operacje rynku finansowego. Sentimenti zastrzega sobie prawo do zmiany procedury uzyskiwania dostępu do narzędzia w zależności od regulacji zewnętrznych – czyli wymogów instytucji obsługującej operacje na rynku finansowym.
 2. Użytkownik musi chronić dane logowania do swojego konta otwartego w instytucji zajmującej się operacjami finansowymi i utrzymywać swoje hasło w ścisłej tajemnicy. Zakładamy, że wszelkie działania na koncie Użytkownika są wykonywane przez Użytkownika lub pod jego nadzorem.

Oferty i ceny

 1. Wszystkie oferty i bezpłatne wersje próbne narzędzia są niezobowiązujące. Jednak wszystkie oferty i bezpłatne wersje próbne zawsze podlegają niniejszym Warunkom.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w zależności od warunków rynkowych. Zgadzasz się na wszelkie zmiany cen, które wejdą w życie natychmiast.

 Darmowa wersja próbna

 1. Sentimenti może stworzyć warunki dostępu do narzędzia w ramach bezpłatnego okresu próbnego.
 2. Sentimenti zastrzega sobie prawo do wprowadzenia lub wycofania możliwości wyboru przez użytkowników bezpłatnego okresu próbnego w dowolnym momencie.

 Abonament i płatność

 1. Aby korzystać z SentiBot i zakresu jego funkcjonalności, wymagana jest Subskrypcja.
 2. Abonamenty oferowane są w oparciu o wybrany plan za stałą kwotę i na określony czas, którego wielkość zależy od wybranego planu.
 3. Sentimenti oferuje kilka planów abonamentowych, które różnią się czasem trwania.
 4. Cena abonamentu będzie fakturowana automatycznie na podstawie wybranego przez Użytkownika okresu abonamentu. Możliwe jest płacenie za pomocą kart kredytowych, kart debetowych i innych form płatności umożliwiających automatyczne naliczanie opłat w ramach subskrypcji, które są wyświetlane przy każdym zamówieniu abonamentu.
 5. Wybierając jedną z opcji płatności, zgadzasz się, że możemy zainicjować płatność lub serię płatności w Twoim imieniu za pomocą wybranej przez Ciebie metody płatności. Wszystkie szczegóły dotyczące płatności będą traktowane jako poufne.
 6. Subskrypcja będzie kontynuowana przez okres wybrany przez Użytkownika i zostanie automatycznie przedłużona po wygaśnięciu na taki sam okres, jaki został wybrany w momencie subskrypcji.
 7. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji do końca opłaconego już okresu. Dostęp Użytkownika pozostanie aktywny przez okres, za który Użytkownik już zapłacił.
 8. Dane Użytkownika mogą zostać usunięte po rezygnacji z Subskrypcji lub uzyskaniu dostępu do wersji testowej.

Anulowanie

 1. Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie anulować subskrypcję i/lub wersję próbną.
 2. Sentimenti zastrzega sobie prawo do zatrzymania wszystkich płatności dokonanych przez Użytkowników przed podjęciem decyzji o anulowaniu subskrypcji.

Usuń dostęp do SentiBot (narzędzia)

 1. Dostęp do SentiBot może zostać dezaktywowany przez Użytkownika w dowolnym momencie poprzez wyłączenie klucza API w ustawieniach konta instytucji handlującej kryptowalutami lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail z prośbą o wyłączenie klucza na adres: support@sentistocks.com .
 2. Sentimenti zastrzega sobie prawo do anulowania świadczenia SentiBot w terminie 14 (czternastu) dni od dnia opublikowania (w sposób przyjęty dla powiadamiania o zmianach Regulaminu) oświadczenia o rezygnacji ze świadczenia SentiBot.

Zastrzeżenia i oświadczenia

Sentimenti nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności strategii używanych w bocie handlowym.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Sentimenti nie jest brokerem, doradcą finansowym, doradcą inwestycyjnym, zarządzającym portfelem ani doradcą podatkowym. Żadne wartości prezentowane przez narzędzie nie stanowią i nie będą stanowić oferty dla jakiegokolwiek instrumentu finansowego ani porady inwestycyjnej lub rekomendacji inwestycyjnych (takich jak rekomendacja kupna/sprzedaży instrumentu).
 2. Wyraźnie zgadzasz się, że używasz narzędzia w postaci SentiBot na własne ryzyko.
 3. Sentimenti nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym bezpośrednie lub pośrednie polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, szkody z tytułu utraty danych lub inne szkody o charakterze majątkowym, poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z SentiBot na warunkach Regulaminu, jak również za szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu. W szczególności Sentimenti nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z używania, niewłaściwego użytkowania lub niemożności korzystania z SentiBot, szkody wynikające z utraty lub uszkodzenia danych spowodowane awariami sprzętu, lub oprogramowania, lub okolicznościami niezależnymi od Sentimenti, szkody wynikające z rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania za pomocą narzędzia lub wysyłanie spamu przez Użytkownika, lub osoby trzecie.
 4. Sentimenti nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z SentiBot.
 5. Sentimenti nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wpisu) jego hasła i loginu do SentiBot oraz jego hasła i loginu do jego konta z instytucją finansową.
 6. Sentimenti nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług SentiBot z winy osób trzecich (w szczególności instytucji finansowych, z którymi połączony jest SentiBot, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
 7. Sentimenti nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania przez Użytkownika z narzędzia w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu ani za szkody wynikłe z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 8. Sentimenti zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakłócenia dostępności i korzystania z SentiBot, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu, lub oprogramowania i/lub działania siły wyższej, działania lub zaniechania osób trzecich strony, lub inne okoliczności pozostające poza kontrolą Sentimenti.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oprócz zagrożeń wymienionych w punkcie 9, istnieją inne ryzyka związane z zakupem, przechowywaniem i użytkowaniem aktywów finansowych (w szczególności kryptowalut), za które Sentimenti w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności.

Skargi

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w sprawach związanych z użytkowaniem SentiBot na adres e-mail: support@sentistocks.com.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Sentimenti. W reklamacji należy podać adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, reklamacja nie zostanie rozpatrzona przez Sentimenti.
 3. Sentimenti dołoży starań, aby rozpatrzyć reklamację w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, Sentimenti ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Użytkownika, podając przyczynę opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Sentimenti ustosunkuje się do Użytkownika w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Sentimenti zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez opublikowanie jego nowej treści na stronie https://sentistocks.com/terms-of-use. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie https://sentistocks.com/terms-of-use. Użytkownik może w każdej chwili odmówić akceptacji zmienionego Regulaminu, wysyłając swoją odmowę na adres e-mail: support@sentistocks.com. Odmowa akceptacji nowego Regulaminu spowoduje zablokowanie dostępu do SentiBot dla Użytkownika, przy czym Sentimenti zatrzyma wszystkie dokonane przez Użytkownika płatności.
 2. Sentimenti zastrzega sobie prawo do zmiany oprogramowania umożliwiającego SentiBot w dowolnym czasie, bez zmiany Regulaminu i powiadamiania Użytkowników, a także do rozszerzania i ograniczania świadczonych usług bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.
 3. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane w pierwszej instancji polubownie, a w przypadku braku możliwości zawarcia ugody przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sentimenti
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.