sentistocks header logo

Warunki świadczenia usług Programu Partnerskiego Senti-Bot

 

 

Niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego Senti-Bot określa zasady uczestnictwa zainteresowanych osób fizycznych lub osób prawnych w Programie Partnerskim „Senti-Bot”, którego Organizatorem jest spółka Sentimenti sp. z o.o. z siedzibą Święty Marcin 11 / 8, 61-803 Poznań; KRS 0000708218; NIP 9721282038; REGON 368937240, prowadzonego w ramach serwisu „Sentistocks”, jak również zasady korzystania z Programu przez Uczestników.

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 21 grudnia 2023 r.

 

§ 1 Definicje

§ 2 Przystąpienie do Programu

 1. W Programie mogą uczestniczyć, obok osób prawnych, osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu dokonania rejestracji do Programu ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Programu i spełniająca warunki, określone w § 1 powyżej, jest zobowiązana do zapoznania z postanowieniami Regulaminu oraz zaakceptowania jego treści;
 2. Udział w Programie oraz podanie danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, przy czym Organizator zastrzega, iż podanie danych osobowych przez Uczestnika programu jest wymogiem koniecznym;
 3. Przed przystąpieniem do Programu każdy Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia arkusza rejestracyjnego;
 4. Wypełnienie przez Uczestnika arkusza rejestracyjnego jest jednoznaczną akceptacją Regulaminu Programu Partnerskiego Senti-Bot.

§ 3 Prawa i obowiązki Organizatora Programu

 1. Za organizację oraz prowadzenie Programu odpowiada Organizator;
 2. Organizator udostępnia Uczestnikom Programu Linki Polecające promujące Usługę Senti-Bot, celem umożliwienia Uczestnikom Programu aktywnego i efektywnego udziału w Programie;
 3. Organizator zastrzega, że nie będzie przyznawał Wynagrodzenia Uczestnikom Programu, którzy będą zamieszczać niepoprawne lub niekompletne informacje w Linku Polecającym, a także którzy będą zdobywać Klientów Afiliacyjnych w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu;
 4. Organizator odpowiada za rejestrację Klientów Afiliacyjnych, którzy skorzystali z Linków Polecających każdego Uczestnika Programu i będzie śledził ich aktywność w postaci zakupu usługi Senti-Bot przez Klientów Afiliacyjnych, co pozostaje zgodne z Warunkami użytkowania, których treść każdy Klient akceptuje przed zakupem usługi Senti-Bot oraz Polityką Prywatności Organizatora;
 5. Informacje o zakupie usługi przez Klienta Afiliacyjnego będą wyświetlane w Panelu Użytkownika;
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży usługi Senti-Bot oraz prawo zamknięcia konta Klienta Afiliacyjnego, jeśli będzie to konieczne, ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub wewnętrzne procedury Organizatora;
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Programu Uczestnikom Programu, których działania są sprzeczne z prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, a także promującym Serwis na nieodpowiednich stronach internetowych. Jako nieodpowiednie strony internetowe należy rozumieć przede wszystkim takie, które są dedykowane dzieciom, promują treści pornograficzne i przemoc, są dyskryminujące pod względem rasy, płci, wyznania, narodowości, orientacji seksualnej bądź wieku, promują działalność prawnie zabronioną lub naruszają prawa własności intelektualnej;
 8. Organizator pozostaje uprawniony do zawieszenia oraz zakończenia Programu w każdym czasie.

§ 4 Prawa i obowiązki Uczestnika Programu

 1. Uczestnik Programu jest uprawniony aktywnie i efektywnie promować Serwis, Usługę oraz Organizatora, celem zmaksymalizowania zysków własnych oraz Organizatora;
 2. Uczestnik Programu, promując Serwis, Usługę i Organizatora, zobowiązany jest używać jedynie takich środków, które nie naruszają obowiązującego prawa, dobrego imienia Organizatora, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, a także takich, które będą pozytywnie wpływać na wizerunek Serwisu, usługi oraz Organizatora;
 3. Uczestnik Programu ma prawo udostępniać Linki Polecające w dowolny sposób oraz umieszczać w dowolnych miejscach na swoich stronach internetowych lub stronach firm i osób trzecich za ich zgodą z zastrzeżeniem warunków określonych w Regulaminie Programu;
 4. Linki Polecające nie mogą być umieszczane w niechcianych wiadomościach email (w tzw. spamie), nieautoryzowanych postach lub czatach;
 5. Uczestnik Programu ponosi wszelkie koszty wynikające z promowania Serwisu, Usługi Senti-Bot oraz Organizatora swoim klientom afiliacyjnym;
 6. Uczestnik Programu zobowiązany jest w pełni współpracować z Organizatorem w zakresie użytkowania i utrzymywania Linków Polecających oraz wszystkich innych środków promocji udostępnianych przez Organizatora;
 7. Przez akceptację Regulaminu Programu, Uczestnik Programu:
  1. wyraża zgodę na używanie pełnego URL Linku Polecającego lub kodu HTML umieszczania na stronach internetowych i udostępniania osobom / swoim klientom afiliacyjnym;
  2. zobowiązuje się umieszczać Linki Polecające oraz inne materiały promocyjne w odpowiednich, widocznych sekcjach na swoich stronach internetowych;
 8. Uczestnik Programu zobowiązany jest nie modyfikować ani nie usuwać żadnej części kodu, Linku Polecającego lub materiałów promocyjnych; aktualizować Linki Polecające oraz wszelkie inne materiały promocyjne zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez Organizatora.

§ 5 Wynagrodzenie

 1. Wynagrodzenie Uczestnika Programu naliczane jest w cyklach miesięcznych;
 2. Wielkość wynagrodzenia otrzymywana za dany Miesiąc Kalendarzowy przez każdego Uczestnika Programu wynosi 10% dochodu netto Organizatora pochodzącego ze sprzedaży Usługi Senti-Bot klientom afiliacyjnym poleconym przez Uczestnika Programu. Przez dochód netto rozumie się kwotę opłaty wniesionej przez poleconego Klienta pomniejszoną o podatek VAT 23%;
 3. Stawka Wynagrodzenia lub warunki wypłaty mogą zostać zmieniona dla konkretnego Uczestnika Programu po indywidualnych ustaleniach z Organizatorem;
 4. Wynagrodzenie jest naliczane na koncie Uczestnika w walucie widocznej w panelu użytkownika.

§ 6 Rozliczenie i Wypłata Wynagrodzenia

 1. Rozliczenie należnego Wynagrodzenia będzie dokonywane przez Organizatora nie częściej niż raz w miesiącu (na jego koniec);
 2. Każdy Uczestnik Programu ma prawo rozliczyć należne mu Wynagrodzenie poprzez jego zamianę na ekwiwalent subskrypcji usługi Senti-Bot. Następuje to poprzez zgłoszenie takiej woli Organizatorowi z uwzględnieniem punktu 1 § 6. Minimalna wartość ekwiwalentu to jeden miesiąc aktualnie obowiązującej ceny netto subskrypcji Usługi Senti-Bot;
 3. Uczestnik Programu będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej może rozliczyć należne mu Wynagrodzenia tylko i wyłącznie poprzez jego zamianę na ekwiwalent subskrypcji usługi Senti-Bot;
 4. Uczestnik Programu prowadzący działalność gospodarczą lub będący osobą prawną, może zamiast rozliczenia wskazanego w punkcie 2 § 6 skorzystać zamiennie z rozliczenia w formie finansowej;
 5. Wypłata wynagrodzenia w formie finansowej następuje tylko i wyłącznie na podstawie otrzymanej faktury wystawionej przez Uczestnika Programu, przelewem na rachunek bankowy Uczestnika Programu, podany przez niego na fakturze, przesłanej na adres partners@sentistocks.com w wersji elektronicznej z adresu poczty elektronicznej Uczestnika wskazanego w arkuszu rejestracyjnym i Panelu Użytkownika;
 6. Kwota Wynagrodzenia netto umieszczona na fakturze musi być równa kwocie netto należnego Wynagrodzenia widocznego na ostatni dzień miesiąca na koncie Uczestnika Programu – to jest kwocie pomniejszonej o podatek VAT 23%;
 7. Wypłata należnego Wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie, w której prowadzone jest konto Uczestnika lub w PLN według kursu średniego NBP dla danej waluty opublikowanego na dzień wystawienia faktury przez Uczestnika Programu;
 8. Do wypłaty Wynagrodzenia jest uprawniony wyłącznie Uczestnik Programu w pełni zidentyfikowany i zweryfikowany, zgodnie w wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa;
 9. Uczestnik Programu może posiadać tylko jedno konto w Programie.

§ 7 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych przez Organizatora zostały określone w niniejszym Regulaminie oraz w „Klauzuli informacyjnej RODO”, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią;
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Organizator. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników do celów, dla których dane te zostały pierwotnie zebrane. Jeżeli zmienił się pierwotny cel przetwarzania danych osobowych, dla których dane zostały zebrane, Administrator ma obowiązek przed takim dalszym przetwarzaniem poinformować użytkownika, zgodnie z art. 13 ust. 3 Rozporządzenia, a gdy zachodzi taka konieczność – odebrać od Użytkownika zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
 3. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Użytkowników Programu i Serwisu.

§ 8 Poufność

 1. Uczestnikowi Programu mogą zostać powierzone poufne dane dotyczące działalności Organizatora, a także dane Klientów Afiliacyjnych pozyskanych przez Uczestnika;
 2. Jako poufne dane Organizatora należy rozumieć wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Organizatora, w szczególności informacje o charakterze handlowym związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Organizatora. Jako dane poufne Klientów Afiliacyjnych pozyskanych przez Uczestnika Programu należy rozumieć wartość pobranych przez Organizatora od tych klientów opłat stanowiących podstawę do naliczenia wynagrodzenia dla Uczestnika Programu;
 3. Uczestnik Programu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych poufnych, tj. że nie będzie utrwalać na jakichkolwiek nośnikach danych, powielać, rozpowszechniać, przekazywać, ujawniać, ani udostępniać w jakiejkolwiek formie danych poufnych osobom lub podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody Organizatora;
 4. Uczestnik Programu zobowiązuje się wykorzystywać dane poufne wyłącznie dla celów podejmowania działań związanych z realizacją uczestnictwa w Programie;
 5. Uczestnik Programu zobowiązany jest przechowywać wszystkie dane poufne w sposób zapewniający całkowite zabezpieczenie przed ich utratą, rozpowszechnieniem, nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem osobom lub podmiotom trzecim, a w przypadku ujawnienia, rozpowszechnienia, powielenia, nieuprawnionego dostępu, lub utraty danych poufnych zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora;
 6. Przystępując do niniejszego Programu, Uczestnik Programu oświadcza, że został poinformowany o grożącej, stosownie do przepisów ustawy z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, odpowiedzialności karnej oraz o możliwości nałożenia na administratora kar pieniężnych przewidzianych w art. 83 RODO. Niezależnie od odpowiedzialności przewidzianej w wymienionych przepisach, Organizator zastrzega, że naruszenie zasad ochrony danych osobowych obowiązujących u Organizatora może zostać uznane za naruszenie podstawowych obowiązków umownych i skutkować natychmiastowym rozwiązaniem niniejszego Programu Partnerskiego;
 7. Organizator może obciążyć Uczestnika Programu karą umowną w wysokości 500 zł (pięćset złotych) za każdy przypadek naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy danych poufnych. Łączna wysokość kar umownych za naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy danych poufnych nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Naliczone przez Organizatora kary w pierwszej kolejności będą potrącane z należnych dla Uczestnika Wynagrodzenia, aż do momentu uregulowania w całości naliczonych kar lub wystawienia przez Organizatora innego dokumentu obciążającego Uczestnika;
 8. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych poufnych, określony w niniejszym paragrafie, wiąże Uczestnika Programu bezterminowo, w szczególności nie wygasa na skutek rezygnacji Uczestnika Programu z uczestnictwa w Programie, a Uczestnik Programu nie może zostać z obowiązku tego zwolniony, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w Regulaminie.

§ 9 Relacje wzajemne stron

 1. Organizator i Uczestnik Programu stanowią niezależne od siebie podmioty i żaden z zapisów Regulaminu nie ustanawia między nimi relacji partnerstwa, franczyzy, przedstawicielstwa ani stosunku pracy;
 2. Uczestnik Programu nie jest w żadnym wypadku uprawniony do składania ani przyjmowania żadnych propozycji, ofert ani oświadczeń woli w imieniu Organizatora.

§ 10 Gwarancje

 1. Organizator nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji w odniesieniu do Programu;
 2. Funkcjonowanie Programu w całości odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, zatem Uczestnikowi Programu pozostaje wyłącznie odpowiedzialność za zapewnienie niezakłóconego i nieprzerwanego dostępu do sieci Internet, celem uczestnictwa w Programie, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych przerw w dostępie do Internetu lub błędów leżących po stronie dostawcy Internetu;
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych;
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Programu z przyczyn niezależnych od Organizatora;
 5. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Programu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń, lub nieprawidłowości;
 6. Organizator zobowiązuje się informować Uczestników Programu o każdorazowej planowanej przerwie technicznej, uniemożliwiającej dostęp do Programu;
 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w związku niemożnością korzystania z Programu przez Uczestnika Programu wynikające z niewłaściwego działania, błędów, braków, zakłóceń, defektów, opóźnień w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią systemu informatycznego, za pośrednictwem którego działa Program.

§ 11 Prawo właściwe

 1. Prawem właściwym dla wszelkich usług świadczonych przez Organizatora na rzecz Uczestników Programu w ramach Programu, za pośrednictwem Serwisu, jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w ramach Programu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne;
 3. Uczestnik Programu będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się m.in. na unijnej platformie internetowej ODR, dostępnej pod tym adresem internetowym.

§ 12 Zakończenie uczestnictwa w Programie

 1. Każdy Uczestnik Programu może w dowolnym momencie odstąpić od uczestnictwa w Programie;
 2. W celu odstąpienia od uczestnictwa w Programie, Uczestnik Programu musi przesłać na adres e-mail: partners@sentistocks.com oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Programie;
 3. Organizator jest uprawniony pozbawić Uczestnika Programu prawa do uczestnictwa w Programie, w dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia, jeśli Uczestnik Programu nie wykazuje aktywności w Programie, tj. nie pozyskał żadnego nowego Klienta przez okres co najmniej 3 miesięcy, przesyłając mu na podany w Serwisie adres e-mail zawiadomienie o tym fakcie;
 4. Organizator jest uprawniony czasowo zawiesić udział Uczestnika Programu w Programie, w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa, postanowień Regulaminu, praw Organizatora lub praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów do czasu wyjaśnienia, czy naruszenie rzeczywiście miało miejsce;
 5. Organizator jest uprawniony pozbawić Uczestnika Programu prawa do uczestnictwa w Programie bez wcześniejszego uprzedzenia, jeśli Uczestnik Programu narusza przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre imię Organizatora lub którekolwiek z postanowień Regulaminu, przesyłając mu na podany w Serwisie adres e-mail zawiadomienie o tym fakcie;
 6. W momencie rezygnacji z Programu przez Uczestnika Programu lub pozbawienia Uczestnika Programu prawa uczestnictwa w Programie wszystkie prawa i uprawnienia przyznane Uczestnikowi Programu na mocy Regulaminu stają się nieważne, a Uczestnik Programu zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wszelkie Linki Polecające i inne materiały promocyjne (banery etc.) Organizatora;
 7. W momencie rezygnacji z Programu przez Uczestnika Programu lub pozbawienia Uczestnika Programu prawa uczestnictwa w Programie, Uczestnik Programu jest uprawniony wyłącznie do niewypłaconego Wynagrodzenia sprzed ustania uczestnictwa w Programie, nie jest jednak uprawniony do żadnego Wynagrodzenia po ustaniu uczestnictwa w Programie;
 8. Organizator może czasowo wstrzymać płatności w celu upewnienia się, że Uczestnikowi zostanie wypłacona należna kwota lub ma podejrzenia co do możliwości oszustwa;
 9. Jeśli Organizator zezwala na dalszą działalność w postaci zakupu usług Organizatora przez Klientów poleconych przez Uczestnika Programu, którego uczestnictwo w Programie ustało, nie oznacza to wznowienia uczestnictwa w Programie;
 10. Ustanie uczestnictwa w Programie nie zwalnia Uczestnika Programu z odpowiedzialności za naruszenia postanowień Regulaminu sprzed ustania;
 11. W przypadku istotnego naruszenia przez Uczestnika Programu prawa, Regulaminu lub praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, Organizator ma prawo pozbawić Uczestnika uczestnictwa w Programie;
 12. W przypadku naruszenia przepisów prawa, pozbawienie prawa Uczestnictwa w Programie następuje ze skutkiem natychmiastowym;
 13. Z zastrzeżeniem ust. 12 powyżej, pozbawienie prawa uczestnictwa w Programie następuje z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia;
 14. Pozbawienie prawa uczestnictwa w Programie ze skutkiem natychmiastowym oraz upływ okresu wypowiedzenia powoduje całkowite odebranie Uczestnikowi możliwości zlecenia wypłaty Wynagrodzenia. Jeśli pozostały jakiekolwiek niewypłacone Wynagrodzenia należne Uczestnikowi, to w celu ich wypłaty, Uczestnik winien zwrócić się do działu Organizatora za pośrednictwem adresu partners@sentistocks.com w terminie 14 dni.

§ 13 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku, gdy zdaniem Uczestnika Programu usługi świadczone przez Organizatora w ramach Programu nie były realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony w niniejszym paragrafie;
 2. Wszelkie zastrzeżenia składane są w formie reklamacji, która może zostać złożona:
  1. w formie pisemnej poprzez przesłanie na aktualny adres Sentimenti sp. z o.o;
  2. w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: partners@sentistocks.com;
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. nazwę (login), pod jakim Uczestnik Programu występuje w Serwisie;
  2. zastrzeżenia i okoliczności uzasadniające reklamację;
  3. proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Organizator zwróci się do Uczestnika Programu o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 (czternastu) dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji. W uzasadnionych przypadkach Organizator może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 14 (czternaście) dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana. W przypadku usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu o czas przewidywany do rozpatrzenia reklamacji przez dany podmiot, o czym Uczestnik Programu zostanie poinformowany wraz ze wskazaniem danych podmiotu świadczącego daną usługę;
 5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona;
 6. Uczestnik Programu ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Organizatora w ramach reklamacji pisemnie, na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: partners@sentistocks.com. Postanowienia ust. 2, 3 oraz 4 niniejszego § stosuje się odpowiednio do odwołania.

§ 14 Zmiany Regulaminu

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że termin wejścia w życie zmian nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia Uczestnikom Programu zmienionego Regulaminu;
 2. O zmianie Regulaminu każdy Uczestnik Programu zostanie poinformowany wiadomością e-mail, wysłaną na adres e-mail wskazany przez niego w Serwisie;
 3. Brak akceptacji zmian w Regulaminie jest jednoznaczny z koniecznością zakończenia uczestnictwa w Programie;
 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik Programu w celu zakończenia uczestnictwa w Programie powinien niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: partners@sentistocks.com, przed upływem 7 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z informacją o zmianie Regulaminu;
 5. Brak zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, we wskazanym terminie, oznacza, że Uczestnik Programu akceptuje wprowadzone zmiany;
 6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie z powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.