Senti-Bot w lipcu 2023

utworzone przez | sie 4, 2023 | Wyniki SentiBota

Lipiec był pierwszym miesiącem funkcjonowania SentiBota w oparciu o strategię CryptoPulse BTCUSDT pozwalającej na przeprowadzanie operacji sell/buy co 15 minut zamiast jak dotychczas co 1 godzinę.

Analiza wyników SentiBota

Od stycznia prowadzone są obserwacje skuteczności strategii CryptoPulse BTCUSD.  Analiza za okres styczeń – lipiec dla pozycji zamkniętych pokazuje, że możliwe do uzyskania wyniki strategii CryptoPulse BTCUSDT (+89%) wyraźnie przewyższają wyniki osiągane przy wykorzystaniu metody hodlowania (+77%).

SentiBot, Cryptopulse BTCUSD startegy versus HODL

Także analiza wyników miesięcznych pokazuje przewagę strategii CryptoPulse BTCUSDT nad hodlowaniem. Strategia ta zabezpieczyła zainwestowany kapitał przed spadkiem, jaki zanotowano w przypadku hodlowania w maju (-6,9%) i lipcu (-4,1%).

SentiBot, Cryptopulse BTCUSD startegy versus HODL (profit/loss)

Dodatkowo obraz skuteczności strategii CryptoPulse BTCUSDT wzmacnia pomiar wskaźnika drawndown. Jak widać strategia ta przez cały okres skutecznie chroniła kapitał przed znacznymi stratami. Dość powiedzieć, że dla strategii CryptoPulse BTCUSDT  max drawdown wyniósł – 5 %, natomiast w hodlowaniu było to – 21 %.

SentiBot, Cryptopulse BTCUSD startegy versus HODL, drawdown

Zanotowane wyniki osiągnięte przez SentiBota (w okresie styczeń – lipiec 2023) w postaci średniego poziomu zysku z zamkniętych pozycji (+1,87%) zdecydowanie przewyższyły średni poziom strat (-0,23%). Na podkreślenie zasługuje także profit factor, który wyniósł na koniec lipc 2023 roku 2,56. Współczynnik ten definiowany jest jako suma wszystkich transakcji z zyskiem, podzielona przez sumę wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Profit factor powyżej 1,50 jest uważany za wystarczająco dobry, a powyżej 2,0 za idealny.

SentiBot, Cryptopulse BTCUSD strategy July 2023 summary

Wyniki pierwszego SentiBota komercyjnego

Poniżej prezentujemy wyniki Bota dla pierwszego naszego klienta komercyjnego (uruchomiony został we wrześniu 2022 roku). Bot do czerwca 2023 r. działał na strategii Conservative, a od 01 lipca wykorzystywał strategię CryptoPulse BTCUSDT.

Na koniec lipca rentowność strategii polegającej na hodlowaniu była nieznacznie wyższa od efektywności bota. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że na przestrzeni tych jedenastu miesięcy, obok wypracowania zysków, bot skutecznie ochronił inwestora przed skokowymi spadkami kursu BTC, jakie miały miejsce w listopadzie 2022 roku oraz w maju i lipcu 2023 roku.

SentiBot, Cryptopulse BTCUSD strategy versus HODL - client

Dodatkowo o ochronnym charakterze funkcjonowania bota (niezależnie od wykorzystywanej strategii) zaświadcza wartość max. wskaźnika drawdown wynoszącego dla analizowanego okresu – 10% przy -29% dla hodlowania.

SentiBot, Cryptopulse BTCUSD strategy versus HODL drawdown, client

Dane prezentowane przez Sentimenti ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, a także Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Treść nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ww. ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie jest oparta na żadnej metodzie wyceny oraz nie określa ryzyka inwestycyjnego.