Senti-Bot w czerwcu 2023

utworzone przez | lip 3, 2023 | Wyniki SentiBota

Czerwiec był ostatnim miesiącem działania Senti-Trading-Bota w oparciu o konserwatywną strategię 1-godzinową.
W czerwcu zakończono testy nowej strategii CryptoPulse BTCUSDT.

SentiBot wyniki strategii konserwartywnej

Analiza wyników za ostatnie 12 miesięcy (lipiec 2022 – czerwiec 2023) pokazuje, że i w tym okresie skuteczność SentiBota ze strategią konserwatywną (+55%) porównywalna była z wynikami możliwymi do uzyskania wykorzystując metodę hodlowania (+55%).

SentiBot, July '23 summary - chart1PL

W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku hodlowania od lipca do listopada 2022 roku notowane były znaczące straty sięgające na koniec listopada nawet – 15% początkowego kapitału. Dla porównania na koniec tego okresu w strategii konserwatywnej notowano zysk + 14%. Dodatkowo obraz skuteczności strategii konserwatywnej wzmacnia pomiar wskaźnika drawdown.

SentiBot, July '23 summary - chart2PL

Jak widać strategia konserwatywna przez cały okres skutecznie chroniła kapitał przed znacznymi stratami. Dość powiedzieć, że dla strategii konserwatywnej maks. drawdown wyniósł -14%, natomiast w hodlowaniu było to –34%.

SentiBot, July '23 summary - chart3PL

Wyniki osiągnięte przez Senti-Trading-Bota (w ciągu 12 miesięcy) w postaci średniego poziomu zysku z zamkniętych pozycji (+2,86%) zdecydowanie przewyższyły średni poziom strat (-0,57%). Na podkreślenie zasługuje także profit factor, który wyniósł na koniec czerwca 2023 roku 1,65. Współczynnik ten definiowany jest jako suma wszystkich transakcji z zyskiem, podzielona przez sumę wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Profit factor powyżej 1,50 jest uważany za wystarczająco dobry, a powyżej 2,0 za idealny.

SentiBot, July '23 summary - chart4PL

Wyniki pierwszego komercyjnego Senti-Trading-Bota komercyjnego (Conservative strategy)

Poniżej prezentujemy wyniki Bota dla pierwszego naszego klienta komercyjnego ze strategią konserwatywną (uruchomiony został we wrześniu 2022 roku).

SentiBot, July '23 summary - chart5PL

Na koniec czerwca rentowność strategii polegającej na hodlowaniu była wyższa od efektywności bota. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że na przestrzeni tych dziesięciu miesięcy, obok wypracowania zysków, bot skutecznie ochronił inwestora przed skokowymi spadkami kursu BTC, jakie miały miejsce w listopadzie 2022 roku oraz marcu i w maju 2023 roku. Dodatkowo o ochronnym charakterze strategii konserwatywnej zaświadcza wartość max. wskaźnika drawdown wynoszącego dla analizowanego okresu – 10% przy -29% dla hodlowania.

SentiBot, July '23 summary - chart6PL

Nowa wersja SentiBota

W czerwcu zakończono bezpośrednie testy produkcyjnej wersji Senti-Trading-Bota w nowej strategii CryptoPulse BTCUSDT pozwalającej na przeprowadzanie operacji sell/buy co 15 minut (dotychczas odbywa się to co 1 godzinę). Zakończone testy za okres styczeń – czerwiec 2023 pokazały, że zaktualizowana wersja bota z nową strategią pozwala na znaczne zwiększenie zarówno ilość zamykanych pozycji, jak i ich zyskowności. Począwszy od 1 lipca wszystkie uruchamiane dla klientów boty działać będą w oparciu o nową strategię CryptoPluse BTCUSDT. Poniżej prezentujemy graficzne wyniki testów produkcyjnej wersji Senti-Trading-Bota z nową strategią.

Zwiększona zyskowność w porównaniu do HODL i Conservative strategy

SentiBot, July '23 summary - chart7PL

SentiBot, July '23 summary - chart8PL

Zwiększone bezpieczeństwo kapitału w porównaniu do HODL

Zwiększona ilość zamykanych pozycji

SentiBot, July '23 summary - chart10PL

Dane prezentowane przez Sentimenti ani w całości, ani w części nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, a także Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Treść nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ww. ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie jest oparta na żadnej metodzie wyceny oraz nie określa ryzyka inwestycyjnego.