sentistocks header logo

Senti-Bot – narzędzie NIE dla każdego inwestora

Firma Sentimenti stworzyła – w oparciu o pomiar natężenia emocji w korelacji do kursów BTC – narzędzie Senti-Trading-Bot. Pozwala ono inwestować środki na rynku krypto w parze BTC/USDT. Narzędzie może wykorzystywać zamiennie, jedną z dwóch strategii inwestycyjnych – dynamiczną lub konserwatywną.

Kim jest inwestor korzystający z narzędzia Senti-Trading-Bot

Obserwując grupę inwestorów korzystających z Senti-Trading-Bot daje się zauważyć, że charakteryzują się oni kilkoma cechami wspólnymi:

  • uważnie śledzą aktualny trend rynkowy kursu BTC/USDT i dlatego wybierają odpowiednią strategię dla bota (dziś jest to strategia konserwatywna),
  • analizują wyniki osiągane w przeszłości przez SentiBota i swoje inwestycje planują na dłuższe okresy (stąd też korzystają z abonamentów półrocznych i rocznych),
  • uważnie obserwują bieżące wyniki osiągane przez SentBota i krocząco zwiększają wielkość angażowanego kapitału (aktualnie średni poziom portfela to ok. 20.000 USD),
  • wykazują się odpornością w sytuacji, kiedy bot notuje (rzadkie) straty – nie wycofują kapitału, nie zatrzymują pracy bota, nie rezygnują z subskrypcji.

Jak istotnym jest wybór strategii odpowiedniej do sytuacji rynkowej oraz dłuższy horyzont czasowy inwestycji, pokazują charakterystyki obydwu wykorzystywanych przez SentiBota strategii.

Istota strategii konserwatywnej

Strategia konserwatywna została opracowana z myślą o jej zastosowaniu na rynku BTC charakteryzującym się długoterminowym trendem bocznym i spadkowym. Istotą tej strategii jest osiąganie na takim rynku zysków z jednoczesnym maksymalnym zabezpieczeniem przed spadkami zainwestowanego kapitału. Przyjęte i wkomponowane w strategię założenia, także na rynku o długoterminowym trendzie bocznym, pozwalają osiągać wyniki znacznie przekraczające zwykłą strategię typu BUY & HODL i to bez zastosowania dźwigni finansowej. Pokazuje to wykres efektywności strategii za 2021 rok.

SentiBot Conservative Strategy in 2021

Oczywiście efekty wypracowane w postaci zysków nie są tak spektakularne, jak w przypadku strategii dynamicznej (opisanej poniżej), jednak i tak są blisko 3- krotnie większe niż przy zwykłym BUY & HODL.

Zalety strategii konserwatywnej uwidaczniają się najlepiej na rynku, na którym dominuje trend boczny lub spadkowy. Taka sytuacja trwa obecnie począwszy w zasadzie od listopada 2021 roku.

Poniżej prezentujemy wykres zysków za ostatnie 12 miesięcy, jakie osiąga SentiBot, który wykorzystuje strategię konserwatywną, w porównaniu do straty na zwykłym BUY & HODL.

SentiBot last 12 month comparison Conservative Strategy versus HODL

Jak wspomnieliśmy powyżej, strategia konserwatywna ma na celu generować zyski, ale i też chronić kapitał przez stratami. Odbywa się to nawet kosztem ilości przeprowadzanych przez narzędzie Senti-Trading-Bot transakcji. Bot kupuje tylko w przypadku przewidywania znacznego wzrostu kursu, a sprzedaje przy pierwszych oznakach przewidywanego spadku, przekraczającego przyjęty w strategii wskaźnik. Takie podejście pozwala maksymalnie ograniczać ewentualne straty, a jednocześnie uzyskiwać zyski dzięki wysokiemu wskaźnikowi skuteczności przewidywalności kursu (więcej).

Istota strategii dynamicznej

Strategia dynamiczna, wykorzystując doświadczenia z 2021 roku, została przygotowana dla rynku BTC, charakteryzującego się trwałym długoterminowym wzrostem.  Jej założenia, co ważne podkreślenia, pozwalają na takim rynku osiągać nad wyraz rentowne wyniki, bez wykorzystywania dźwigni finansowej.

SentiBot Dynamic Strategy in 2021

Strategia ta wykorzystuje podstawowe założenie polegające na tym, że spadki kursu mają charakter krótkoterminowy a wzrosty, długoterminowy. Przy takim założeniu, nawet na spadkach dokonywane są inwestycje (BUY) z oczekiwaniem na szybką zmianę trendu i powrotu do długoterminowego wzrostu kursu.

Niestety strategia ta nie jest wskazana dla trendu rynkowego, który obecnie dominuje.  To jest długoterminowego trendu bocznego/spadkowego.

SentiBot last 12 month comparison Dynamic Strategy versus HODL

W takim przypadku, jak pokazuje wykres wyników za okres maj 2022 – kwiecień 2023, inwestycje (BUY) dokonywane w okresie spadku kursu nie będą przynosić w przyszłości oczekiwanych zysków, ponieważ nie ma warunków do pojawienia się długoterminowego trendu wzrostowego. Co więcej, przy stałym trendzie bocznym lub spadkowym, inwestycje te będą przynosić straty.

Jeszcze raz podkreślamy: STRATEGIA DYNAMICZNA SKUTECZNA JEST NA RYNKU O STAŁYM DŁUGOTERMINOWYM TRENDZIE WZROSTOWYM.

Dane prezentowane przez Sentimenti ani w całości, ani w części nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, a także Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Treść nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ww. ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie jest oparta na żadnej metodzie wyceny oraz nie określa ryzyka inwestycyjnego.