sentistocks header logo

Podstawowe strategie inwestycyjne dla SentiBota

Sentimenti opracowało kilka narzędzi dla osób inwestujących w kryptowaluty (Bitcoin), w tym podstawowe strategie inwestycyjne. Więcej na ten temat można zobaczyć w poniższym filmie.

Jak działa nasz bot

Operacje wykonywane przez bota opierają się na przewidywaniu przyszłej średniej ceny BTC.  Zmiany tego kursu stanowią podstawę do ustalania kursów sprzedaży lub kupna. Operacje sprzedaży/kupna zależą od aktualnej pozycji bota i przewidywanego trendu przyszłej średniej ceny BTC. Bot inwestuje cały kapitał. Posiada wbudowany mechanizm stop-loss, którego poziom zależy od przyjętej strategii. Bot jako narzędzie nie posiada wbudowanego mechanizmu – „typowego” shorta (czyli „pożyczania” BTC do sprzedaży z koniecznością jego odkupienia). Jednak w sytuacji przewidywanego spadku kursu BTC, jeśli bot posiada pozycję długą, zajmuje pozycję krótką i stara się sprzedać BTC przed przewidywanym spadkiem kursu.

Trzy podstawowe strategie

Opracowaliśmy trzy podstawowe strategie. Przetestowaliśmy je w testach historycznych począwszy od 1 stycznia 2021 r.

Strategia agresywna – działała najlepiej, gdy występował długoterminowy trend wzrostowy przerywany ewentualnie stosunkowo krótkimi okresami trendu spadkowego lub po trendzie bocznym.

Strategia zrównoważona – strategia ta przynosiła wyraźne pozytywne wyniki nawet w przypadku trendu bocznego lub krótkoterminowego trendu wzrostowego i działała dobrze w przypadku trendu spadkowego (chroniła przed znacznymi stratami).

Strategia pasywna – była skuteczna w trendzie spadkowym (chroniła przed znacznymi stratami), miała pozytywne wyniki w trendzie wzrostowym i była pasywna w trendzie bocznym, czekając na wyraźny sygnał do sprzedaży lub kupna.

Którą strategię wybrać dzisiaj?

Obecnie, od 22 marca, obserwujemy wzrosty ceny BTC. Jest to jednak wciąż zbyt krótki okres, by móc mówić o stabilności trendu. Obserwując zachowanie ceny zamknięcia, możemy dostrzec okresy trendu bocznego, a także spadkowego, które „przerywają” okresy wzrostów.

Wskazuje to, że strategia zrównoważona byłaby najbardziej odpowiednią strategią w tej sytuacji.

 

 

Dane prezentowane przez Sentimenti ani w całości ani w części nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy. Treść nie spełnia wymogów rekomendacji w rozumieniu ww. ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie jest oparta na żadnej metodzie wyceny oraz nie określa ryzyka inwestycyjnego.