POLSKI PONIŻEJ

 

How our Trading Bot works

The operations performed by the bot are based on predicting the future average rate of BTC (avg) using data from the Sentistocks model. Changes in the average rate are the basis for setting sell or buy prices. Sell or buy operations depend on the bot’s current position and the predicted trend of the future average BTC price. The bot invests the entire capital. It has a built-in mechanism to protect against large losses, the level depends on the strategy adopted. The bot as a tool doesn’t have a mechanism – a “typical” short (that is, “borrowing” BTC to sell with the need to buy it back). The bot’s action uses the classic mechanisms of the foreign exchange market – that is, entering a short position on BTC before the expected fall in the price and entering a long position on BTC before the expected rise in the price. In this way, it also realizes a play on a drop in the exchange rate, saving the exchange commissions associated with shorting.

Two basic strategies for Trading Bot

We have developed two basic strategies. We tested them in historical studies starting January 1, 2021.

 • DYNAMIC strategy – acted best when there is a long-term uptrend, possibly interrupted by relatively short periods of decline or following a sideways trend.  A backtest preview of the strategy can be found here.
 • CONSERVATIVE strategy – is successful in a downtrend (protected from significant losses), also records positive results in an uptrend and is passive in a sideways trend, waiting for a clear signal to sell or buy. Backtest preview of the strategy can be found at this link.

Strategy results in 2021

The year 2021 was characterized by a long-term upward trend for BTC. Hence, the use of the Dynamic strategy would yield significantly higher profits (+606%) than if the Conservative strategy was used (+176%).  But even with the latter strategy, the achievable gains would still be significantly higher than with a typical HODL (+59%). Importantly, the values quoted are net returns, after deducting stock market service costs.

 

Which strategy works in 2022 (through November 20)

The year 2022, in contrast to the previous year, is a year of long-term, deep collapse in the value of BTC. For such a market, it would be a mistake to use the Dynamic strategy, although the results of this strategy (-15%) compared to HODL (-64%) are more favorable anyway. For such a situation as currently prevails in the market, it is clearly advantageous to use the Conservative strategy. Thanks to it, not only is the invested capital protected, but it is even possible to generate profits (+39%).

NO FINANCIAL ADVICE– The Information on this website, is provided for educational and informational purposes only, without any express or implied warranty of any kind, including warranties of accuracy, completeness, or fitness for any particular purpose. The Information contained in or provided from or through this website and podcast is not intended to be and does not constitute financial advice, investment advice, trading advice, or any other advice. The Information on this website and provided from or through this website is general in nature and is not specific to you the user or anyone else. You should not make any decision, financial, investment, trading or otherwise, based on any of the information presented on this website without undertaking independent due diligence and consultation with a professional broker or financial advisory. You understand that you are using any and all Information available on or through this website at your own risk. RISK STATEMENT– The trading of Bitcoins, alternative cryptocurrencies has potential rewards, and it also has potential risks involved. Trading may not be suitable for all people. Anyone wishing to invest should seek his or her own independent financial or professional advice.

Are you interested in our Senti-Bot? Would you like to use it? Get back to us!

   Strategie inwestycyjne wykorzystywane w Trading Bot

  Jak działa nasz Trading Bot

  Operacje wykonywane przez bota opierają się na przewidywaniu przyszłego średniego kursu BTC (avg) wykorzystując do tego celu dane z modelu Sentistocks. Zmiany średniego kursu są podstawą do ustalania kursów sprzedaży lub kupna. Operacje sprzedaży albo kupna zależą od aktualnej pozycji bota i przewidywanego trendu przyszłej średniej ceny BTC. Bot inwestuje cały kapitał. Posiada wbudowany mechanizm zabezpieczający przed dużymi stratami, którego poziom zależy od przyjętej strategii. Bot jako narzędzie nie ma mechanizmu – „typowego” short (czyli „pożyczania” BTC na sprzedaż z koniecznością odkupienia). Działanie bota wykorzystuje klasyczne mechanizmy rynku walutowego – to jest wchodzenie w pozycję short na BTC przed przewidywanym spadkiem kursu oraz wchodzenie w pozycję long na BTC przed przewidywanym wzrostem kursu. Dzięki temu realizuje także grę na spadek kursu, oszczędzając prowizje giełdowe związane z shortowaniem.

  Dwie podstawowe strategie dla Trading Bota

  Opracowaliśmy dwie podstawowe strategie. Przetestowaliśmy je w badaniach historycznych począwszy od 1 stycznia 2021 r.

  • Strategia DYNAMIC – działała najlepiej, gdy występuje długoterminowy trend wzrostowy, przerywany ewentualnie stosunkowo krótkimi okresami spadku lub podążania za trendem bocznym.  Backtestowy podgląd strategii znajduje się tutaj.
  • Strategia CONSERVATIVE – odnosi sukcesy w trendzie spadkowym (chroniła przed znacznymi stratami), notuje także pozytywne wyniki w trendzie wzrostowym i jest pasywna w trendzie bocznym, czekając na wyraźny sygnał do sprzedaży lub kupna. Backtestowy podgląd strategii znajduje się pod tym linkiem.

  Wyniki strategii w 2021 roku

  Rok 2021 charakteryzował się długookresowym trendem wzrostowym dla BTC. Stąd też zastosowanie strategii Dynamic przyniosłoby zdecydowanie większe zyski (+606%) niż w przypadku wykorzystania strategii Conservative (+176%).  Ale i w przypadku tej drugiej strategii zyski możliwe do osiągnięcia byłyby i tak zdecydowanie większe niż przy typowym HODL (+59%). Co ważne, podane wartości to zyski netto, po odliczeniu kosztów obsługi giełdowej.

   

  Która strategia sprawdza się w 2022 roku (do 20 listopada)

  Rok 2022 odmiennie od poprzedniego jest rokiem długofalowej, głębokiej zapaści wartości BTC. Dla takiego rynku błędem byłoby stosowanie strategii Dynamic, chociaż wyniki tej strategii (-15%) w porównaniu do HODL (-64%) i tak są korzystniejsze. Dla takiej sytuacji, jaka aktualnie panuje na rynku ewidentnie korzystnym jest zastosowanie strategii Conservative. Dzięki niej nie tylko ochronie podlega zainwestowany kapitał, ale wręcz możliwe są do generowania zyski (+39%).

  Dane prezentowane przez Sentimenti ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, a także Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Treść nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ww. ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie jest oparta na żadnej metodzie wyceny oraz nie określa ryzyka inwestycyjnego.

  Czy jesteś zainteresowany naszym Senti-Botem? Chciałbyś go używać? Odezwij się do nas!